PHOTO: Tonto Dikeh Proudly announces her new boyfriend